KVKK

1.Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının amacı, Katsan tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda bilgi vermektir. Bu kapsamda çalışanlarımız, tedarikçi, üretici, müşteri ve işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri işlenen kişileri aydınlatmak hedeflenmektedir.

2.Politikanın Kapsamı

Bu politika metni, Katsan’in işlediği kişisel verilerin içeriği, kategorileri, kullanılış ve işleniş biçimleri, muhafaza edilme koşulları, aktarılması, kişisel veri sahiplerinin hakları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan önlemler hakkında açıklamalar içermektedir.

3.Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda Katsan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde uygulanabilir faaliyetlerin yürütülmesi, müşterilerin tüketim ve alım alışkanlıklarının analizinin doğru ve tam bir şekilde yapılmak suretiyle uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterileri ihtiyaç ve istekleri hakkında bilgi edinerek müşteriye özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda ticari elektronik iletiler gönderilmesi, Katsan’in ticari karar verebilmesi, uygulaması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,  Katsan’in ticari faaliyetlerini yürütmek adına iş ilişkisi kurduğu gerçek kişilerin ve kendisinin söz konusu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

4.İşlenen Kişisel Veriler

Kullanıcı Bilgileri:

Müşteri İşlem Bilgileri:

Teslimat Bilgileri:

Ödeme Bilgileri:

İşlem Güvenliği Bilgileri:

İşitsel Kayıt Bilgileri:

5.Kişisel Verilerin Aktarılması

Katsan, kişisel verileri, bilme gereği ve kullanma gereği ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlenen kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmaktadır. Katsan, yürüttüğü faaliyet kapsamında işlediği kişisel verileri iştirakler, hizmet sağlayıcı üçüncü kişiler ve iş ortakları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlar, avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları,  satın almak istenen ürünün satıcısı veya hizmet sağlayıcı, çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortakları, müşteri destek hizmeti veren hizmet sağlayıcıları, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarıyla, özel entegratörler, teknoloji şirketleri ve bankalar ile paylaşabilir.

6.Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur. Katsan üzerine düşeni yerine getirmek için veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırmakta, web sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla Katsan’e iletilen kişisel veriler SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisini kullanarak korumakta, kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yaptırmakta ve risklerin azaltılması için aksiyonlar almakta, kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulamakta, veri işleme politikaları düzenli aralıklarla güncellemektedir.

Katsan ve çalışanları, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Bu yükümlülük çalışanların görevden ayrılmalarından sonra da devam edecektir.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Katsan gerekli önlemlerin alınabilmesi açısından bu durumu 72 saat içerisinde ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

7.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı hallerde kişisel verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek Katsan’in yükümlülüklerindendir. 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Katsan, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk 6 ay içinde kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

8.Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Bilgi Edinme Talepleri

Katsan’e ait iletişim kanalları kullanılarak kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok edilme işlemlerinin gerçekleşmesi halinde söz konusu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar meydana gelmesi durumunda uğranılan zararın tazmini talep etme hakkı mevcuttur.

9.Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Katsan, kişisel verilerin korunması politikasında, faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olduğunda değişiklikler yapabilir. Söz konusu değişiklikler, değişikliğe uğramış olan politika metninin www.katsanas.com sitesinde yayımlanması ile birlikte geçerlilik kazanır.

İletişim Formu